Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Verhuur

1. De verhuurde apparatuur zal onder alle omstandigheden onvervreemdbaar eigendom blijven van pogo2 works en dient de dag volgend op het beëindigen van de huurtermijn voor 10.00 uur ‘s ochtends te worden teruggebracht (of anders in overleg).

2. Indien het gehuurde of onderdelen daarvan, geheel verloren gaat of onherstelbaar wordt beschadigd, zal een som verschuldigd zijn aan pogo2 works gelijk aan de aanschafkosten van de apparatuur.

3.Herstelbare beschadigingen, een en ander ter beoordeling van de verhuurder, zullen hersteld worden door de verhuurder op kosten van de huurder.

4. In geval van beschadiging of tenietgaan heeft pogo2 works het recht om derving van huurpenningen te berekenen, over de periode dat het gehuurde door pogo2 works niet te verhuren is.

5.Zonder toestemming van pogo2 works zal het gehuurde niet verwijderd mogen worden van de plaats waar het is afgeleverd c.q. is opgesteld zijnde het adres door de huurder opgegeven. De apparatuur mag voor geen ander doel worden gebruikt dan waarvoor het is bestemd. Bij in gebreke blijven van de huurder moeten de geleverde goederen op genoemd adres direct en zonder voorbehoud opvraagbaar zijn. Bij gebreke hiervan zal namens pogo2 works aangifte van verduistering worden gedaan bij de politie.

6. pogo2 works heeft het recht om zonder opgaaf van redenen geen nieuwe huurtermijn met huurder aan te gaan of de bestaande termijn te verlengen.

7. Bij overschrijding van de huurtermijn, die alleen geoorloofd is met instemming van pogo2 works, blijft deze huurovereenkomst in stand, met dien verstande; dat de overeengekomen prijs wordt verhoogd met de overeengekomen dagprijs voor dagverlenging.

8. De huurder verbindt zich, indien geen contante betaling plaatsvindt, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Na 14 dagen is pogo2 works gerechtigd 1 % rente per maand over het factuurbedrag (incl. btw.) in rekening te brengen.

9. Indien voor de incassering de hulp van derden is vereist, dan is een verhoging van het factuurbedrag verschuldigd wegens buitengerechtelijke incassokosten. pogo2 works is gerechtigd gerechtelijke incassokosten, veroorzaakt door wanbetaling, van de huurder te vorderen.

10. Door de huurder of derden mogen geen reparaties aan het verhuurde verricht worden.
11. Onderverhuur door de huurder is niet toegestaan.
12. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) veroorzaakt door het verhuurde.
13. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet of onvoldoende functioneren van het verhuurde.
14. pogo2 works behoudt zich het recht voor modellen, uitvoeringen,specificaties en prijzen te wijzigen.

15. pogo verhuur heeft alle rechten die zij heeft of meent te hebben op de huurder, overgedragen aan pogo2 works.

Verkoop

Retourrecht

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een 'afkoelingsperiode' van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, waarbij de klant zelf de portokosten voor het terugsturen dient te betalen. Wordt een bestelling aan de deur reeds geweigerd, dan worden te allen tijde alle door ons gemaakte (verzend)kosten in rekening gebracht.

Wanneer u zich heeft bedacht over een via deze site gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doe dit dan direct na ontvangst. Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn (onvoldoende gefrankeerde post wordt reeds door TPG Post geweigerd). Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle afwikkeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding 'annulering' en uw bank- of girorekeningnummer.

Het adres voor retourzendingen is:

POGO2 Works
Admiraal de Ruyterstraat 16E
3115 HB Schiedam

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Tel: +31 (0)10 - 465 14 33
info@pogo.nl

Gevolgen van het toepassen van het retourrecht

Bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te draaien. Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terugleveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren. Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden.

De hier genoemde retourgarantie geldt in de omschreven hoedanigheid uitsluitend voor particulieren. Bedrijven kunnen voor vragen omtrent retourmogelijkheden contact met ons opnemen.

Belangrijk:

Bij audio-, video- of datadragers en bij software is aanspraak op het retourrecht uitgesloten wanneer de zegels verbroken of de verpakking geopend is. Het retourrecht geldt ook niet bij levering van goederen die speciaal voor de klant zijn besteld of samengesteld of bij koopovereenkomsten die in de vorm van een veiling tot stand komen.

De genoemde verhuurprijzen zijn per dag (24 uur) incl. BTW en excl. bezorgkosten.